-Vergi ihtilafları nedeni ile doğan ihtilafların çözümü, -Vergi cezalarına karşı yapılacak itirazlar, -Vergi Mahkemelerinde açılacak davalarını kapsamaktadır.

Vergi Hukuku


-Kredi dosya masraflarının bankalardan tahsili, -Kayıp kaçak elektrik bedellerinin tahsili, -Her türlü tüketici işlemlerinde tüketici hakem heyetlerine başvuru, -Her türlü tüketici işlemlerinde Tüketici Mahkemesi’ne başvuru işlemlerini kapsamaktadır.

Tüketici Hukuku


-Şirketler hukuku, -Sözleşmeler hukuku, -Sözleşmeden kaynaklanan alacak / borç ilişkileri, -Sözleşme ihtilaflarının sulh yoluyla giderilmesi, -Hisse alım ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanıp müzakere edilmesi, -Tasfiye İşlemleri, -Rekabet hukuku, -Bankacılık, sigorta ve finans hukuku, -İflas ve iflasın ertelenmesi işlemlerini kapsamaktadır.

Ticaret Hukuku-Veraset ilamı, -Miras sebebiyle istihkak davası, tapu iptal ve tescil davaları, -Vasiyetname, ölüme bağlı tasarruf, tenkis, -Miras sözleşmesi, -Mirastan feragat sözleşmesi, -Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, -Tereke tespiti, terekenin yönetilmesi, -Mirasın reddi, -Mirastan yoksun bırakılması, -Terekenin resmi tasfiyesinin yapılması, -Mirasın paylaştırılması işlemlerini kapsamaktadır.

Miras Hukuku


İşçi-işveren ihtilaflarından kaynaklanan işçilik alacakları davaları: -Kıdem tazminatı -İhbar tazminatı -Ücret alacağı davaları -Fazla çalışma, resmi tatil ücreti -Yıllık izin ücreti -İşe iade davaları, -Hizmet sözleşmeleri, -İş Kazaları / Meslek Hastalıkları, -İşverenin iş kanunundan doğan sorumlulukları hakkında danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Sosyal Güvenlik Hukuku : -Hizmet tespiti davaları, -Sigorta başlangıç tespiti […]

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


-İdari mercilere müracaat yolları hakkında danışmanlık, -Her türlü idari işlem ve eyleme karşı İdare Mahkemeleri’nde ve Danıştay’ da açılacak İptal ve tam yargı davaları, -İdari para cezalarından kaynaklanan davalar, -Disiplin Soruşturmalarını kapsamaktadır.

İdare Hukuku-İlama dayalı alacaklar, -Sözleşmeye dayanan alacaklar, -Kambiyo senetlerine dayanan alacaklar, -Rehin ve İpoteğin paraya çevrilmesi, -İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulamaları, -İcra takibine yapılacak itirazlar, -İcra takibine yapılan itirazların iptali, -Borçlu olmadığının tespiti davaları, -İstirdat davaları, -İflas ve iflâs anlaşması işlemlerini kapsamaktadır.

İcra ve İflas Hukuku


-Ortaklığın giderilmesi, -Tapu iptali ve tescil, -Kamulaştırma, -İpotek tesisi ve rehin hakkı, -Kat mülkiyeti davaları, -İştira, şuf’ a ve vefa davaları, -Yabancıların Türkiye’ de gayrimenkul edinmesi işlemlerini kapsamaktadır.

Eşya Hukuku


– Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü, – Soruşturma ve kovuşturma aşamasında hukuki işlemlerin takibini kapsamaktadır.

Ceza Hukuku