Miras Hukuku


-Veraset ilamı,
-Miras sebebiyle istihkak davası, tapu iptal ve tescil davaları,
-Vasiyetname, ölüme bağlı tasarruf, tenkis,
-Miras sözleşmesi,
-Mirastan feragat sözleşmesi,
-Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,
-Tereke tespiti, terekenin yönetilmesi,
-Mirasın reddi,
-Mirastan yoksun bırakılması,
-Terekenin resmi tasfiyesinin yapılması,
-Mirasın paylaştırılması işlemlerini kapsamaktadır.