İcra ve İflas Hukuku


-İlama dayalı alacaklar,
-Sözleşmeye dayanan alacaklar,
-Kambiyo senetlerine dayanan alacaklar,
-Rehin ve İpoteğin paraya çevrilmesi,
-İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulamaları,
-İcra takibine yapılacak itirazlar,
-İcra takibine yapılan itirazların iptali,
-Borçlu olmadığının tespiti davaları,
-İstirdat davaları,
-İflas ve iflâs anlaşması işlemlerini kapsamaktadır.